• Skolas direktore INGUNA SLAPIŅA
 • Direktores vietniece izglītības jomā IRĒNA KAIJAKA
 • Direktores vietniece izglītības jomā NATAĻJA ŅIKITINA
 • Direktores vietniece izglītības jomā ANITA ĶĪKULE
 • Direktores vietniece izglītības jomā LUDMILA MARKUŠEVA
 • Direktores vietnieks izglītības jomā VJAČESLAVS GAIDAMAKA
 • Ilgstoši slimojošu izglītojamo centra struktūrvienības vadītāja VALIJA RAŠĒVICA
 • Sociālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants VALENTĪNA GUSEVA
 • Speciālais pedagogs LILIJA PURIŅA
 • Skolotājs logopēds ŽANNA SILIČA
 • Izglītības psihologs ZANDA ŠNEIDERE
 • Izglītības iestādes muzeju pedagogs GUNTA ĀBELE
 • Sporta organizators DARJA GŅEDAJA
 • Sporta organizators ALEKSEJS ŽURAVSKIS
 • Skolas medmāsa NATALIJA BAĻAKINA
 • Izglītības iestādes bibliotekārs TATJANA STRAŠUNA
 • Direktores vietniece saimniecības jautājumos SVETLANA NASONOVA

Kopumā 2016./2017. m.g. skolā strādā 50 pedagoģiskiaie darbinieki ar augstāko pedagoģisko izglītību,  tajā skaitā pedagoģijas maģistri- 11, pedagogi ar doktora grādu – 1.

Mūsu skolas atbalsta personāla  darbinieki pilda šādus pienākumus:

Psihologs:

 • Palīdz bērniem, skolotājiem un vecākiem risināt un novērst problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • Veic psiholoģisko konsultēšanu:
  • par bērna attīstības saistību ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
  • par uzvedības korekcijas iespējām;
  • saskarsmes un attiecību problēmu gadījumos;
  • krīzes situācijās un adaptācijas grūtību gadījumos;
  • karjeras izvēles jautājumos;
 • Veic psihodiagnostiku:
  • izziņas procesu;
  • emocionālās sfēras;
  • personības izpētē;
 • Sadarbojas ar institūciju speciālistiem un sniedz informāciju par iespējām saņemt alternatīvu palīdzību.

Sociālais pedagogs:

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģikas problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 • Uzklausa, novēro, konsultē, sniedz atbalstu;
 • Izvērtē problēmu un palīdz to risināt, sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbības iespējas;
 • Pēta skolas vidi, izzina problēmu cēloņus, un ja nepieciešams, ir tiesīgs apmeklēt mājās;
 • Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • Izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu un ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

Speciālais pedagogs:

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, logopēdu un pašvaldības pedagoģiski medicīnisku komisiju;
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālās izglītības vajadzībām;
 • Organizē individuālu un grupu speciālās korekcijas darbu,
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem.

Logopēds:

 • Palīdz konstatēt un labot skolēnu valodas problēmas:
  • izrunas traucējumus;
  • rakstu valodas traucējumus;
  • fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas;
  • lasīšanas traucējumus.
 • Sniedz individuālas konsultācijas skolēnu vecākiem par korekcijas iespējām un nepieciešamo darbu mājās.
 • Sadarbojas ar citiem atbalsta personāla speciālistiem un skolotājiem.

Skolas medicīnas māsa:

 • Kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētas palīdzības sniegšanas brīdim;
 • Veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • Iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnu no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo vidus;
 • Seko sanitāri – higiēnisko normu ievērošanai;
 • Seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.

Skolas atbalsta personāla darba laiki 2017./2018.m.g.

Speciālists Darba dienas Darba laiks Pieņemšanas laiks
Sociālais pedagogs
Valentīna Guseva
tālr. 67613831
Pirmdiena – Trešdiena 08:45 – 17:15 Pēc iepriekšējas vienošanās
Piektdiena 08:45 – 15:00
Skolas psihologs
Zanda Šneidere
Pirmdiena – Ceturtdiena 08:45 – 17:00 Pēc iepriekšējas vienošanās
Piektdiena 08:45 – 17:00 nav
Speciālais pedagogs
Lilija Puriņa
Pirmdiena 14:40 – 16:00 09:00 – 09:50
Otrdiena – Trešdiena 13:40 – 15:00 Pēc iepriekšējas vienošanās
Ceturtdiena 11:30 – 15:20
Piektdiena 12:40 – 14:20
Skolas mediķis
Natalija Baļakina
tālr. 67617668
Pirmdiena – Piektdiena 08:45 – 15:00 09:00 – 14:00
Skolas logopēds
Žanna Siliča
Pirmdiena – Ceturtdiena 12:30 – 18:00 Pēc iepriekšējas vienošanās