Pamatinformācija

Uzņemšana 1. klasē un pamatskolā

Pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods 21011121). 1.- 9.klašu skolēniem mācību process notiek bilingvāli.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521). Izglītības programmas ietvaros skolēniem ar valodas traucējumiem ir iespēja kā apgūt pamatizglītības priekšmetus, tā arī apmeklēt individuālās nodarbības pie logopēda. Programmu var apgūt skolēni, kuriem ir medicīniski-pedagoģiskās komisijas ieteikums. Mācību process notiek bilingvāli.

Tālruņi plašākai informācijai: 67611126 (sekretāre), 67615963 (direktores vietniece izglītības jomā).

Nepieciešamie dokumenti:

 • vecāku (aizbildņu) personas apliecinošie dokumenti;
 • skolēna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts;
 • iesnieguma veidlapa;
 • skolēna medicīniskā karte(veidlapa Nr.026/u)
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)
 • pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Uzņemšana vidusskolā

Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (kods 31013021).

 • Izglītības programmas ietvaros skolēniem ir iespēja apgūt padziļināti matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, informātiku, tehnisko grafiku, kā arī mākslu (mūziku, vizuālo mākslu), svešvalodu (angļu valodu).
 • Mācību process notiek 70% valsts valodā un 30% krievu valodā.
 • Nodarbības sākas 8.45 piecas darba dienas.
 • Vidusskolas 10.klasēs uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību.
 • Papildus uzņem arī vidusskolas 11. un 12. klasēs izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumi visos priekšmetos ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk.

Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai vidējās izglītības programmās:

 • skolēna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts;
 • iesnieguma veidlapa;
 • iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošs dokuments. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
 • skolēna medicīniskā karte(veidlapa Nr.026/u)
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Izglītojamo uzņem izglītības iestādē atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu saskaņā ar Valsts normatīviem aktiem.

Saistītie dokumenti

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs