VALENTĪNA GUSEVA, Sociālais pedagogs / Pedagogs karjeras konsultants
tālrunis: +371 67474342
e-pasts: vguseva2@edu.riga.lv

Sociālā pedagoga uzdevumi:

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģikas problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 • Uzklausa, novēro, konsultē, sniedz atbalstu;
 • Izvērtē problēmu un palīdz to risināt, sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbības iespējas;
 • Pēta skolas vidi, izzina problēmu cēloņus, un ja nepieciešams, ir tiesīgs apmeklēt mājās;
 • Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • Izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu un ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

Pedagoga karjeras konsultanta uzdevumi

 • Palīdz skolēnam apzināties savas intereses, prasmes, spējas un vērtības;
 • Palīdz karjeras lēmuma pieņemšanā, individuālā karjeras attīstības plāna sastādīšanā;
 • Sniedz informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās;
 • Sniedz konsultācijas par darba pasauli un profesijām.

Pieteikties konsultācijai var:

ZANDA ŠNEIDERE, Izglītības psihologs
tālrunis: +371 67474335
e-pasts: zsneidere@edu.riga.lv

Psihologa uzdevumi:

 • Palīdz bērniem, skolotājiem un vecākiem risināt un novērst problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • Veic psiholoģisko konsultēšanu:
  • par bērna attīstības saistību ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
  • par uzvedības korekcijas iespējām;
  • saskarsmes un attiecību problēmu gadījumos;
  • krīzes situācijās un adaptācijas grūtību gadījumos;
  • karjeras izvēles jautājumos;
 • Veic psihodiagnostiku:
  • izziņas procesu;
  • emocionālās sfēras;
  • personības izpētē;
 • Sadarbojas ar institūciju speciālistiem un sniedz informāciju par iespējām saņemt alternatīvu palīdzību.

LILIJA PURIŅA, Speciālais pedagogs
e-pasts: lpurina@edu.riga.lv

Speciālā pedagoga uzdevumi:

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, logopēdu un pašvaldības pedagoģiski medicīnisku komisiju;
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālās izglītības vajadzībām;
 • Organizē individuālu un grupu speciālās korekcijas darbu,
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem.

ŽANNA SILIČA, Skolotājs logopēds
e-pasts: zsilica@edu.riga.lv

Logopēda uzdevumi:

 • Palīdz konstatēt un labot skolēnu valodas problēmas:
  • izrunas traucējumus;
  • rakstu valodas traucējumus;
  • fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas;
  • lasīšanas traucējumus.
 • Sniedz individuālas konsultācijas skolēnu vecākiem par korekcijas iespējām un nepieciešamo darbu mājās.
 • Sadarbojas ar citiem atbalsta personāla speciālistiem un skolotājiem.

NATAĻJA BAĻAKINA, skolas medmāsa
tālrunis: +371 67474340
e-pasts: nbalakina@edu.riga.lv

Skolas medmāsas uzdevumi:

 • Kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētas palīdzības sniegšanas brīdim;
 • Veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • Iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnu no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo vidus;
 • Seko sanitāri – higiēnisko normu ievērošanai;
 • Seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.