Izglītības likums satur Karjeras izglītības jēdzienus:

12 1) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;

12 2) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;

12 3) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu mūsu skola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, PVS ID 3713 (KAVPII). Projekts paredzēts 3 gadiem un Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 2.janvāris-2020.gada 31.decembris.

Par projekta īstenošanu skolā atbild divi pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Valentīna Guseva un Ludmila Vidusa.

Projekta mērķis attīstīt karjeras vadības prasmes izglītojamiem.

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas:

 • Pašnovērtējuma veikšana
 • Darba pasaules iepazīšana
 • Izglītības iespēju izpēte
 • Karjeras lēmuma pieņemšana

KAA pasākumi organizēti un tika finansēti Projekta KAVPII ietvaros.

2018./2019. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi

 • Septembrī sadarbībā ar skolas pedagogiem tika organizētas 7.-12.klases skolēniem stundas par karjeru, organizēta VALSTS IZGLĪTĪBAS TTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS aptaujas/anketas JAUNIEŠIEM PAR KARJERAS ATBALSTA IETEKUMIEM aizpildīšana e-vidē;
 • 5.oktobrī notika 10.12.klases izglītojamiem nodarbība par Rīgas eronavigācijas institūta (RAI) iespējām, mācību programmām. Nodarbību vadīja RAI Marketing Direktor Inese Kreituse
 • 8.-12.oktobrī notika Karjeras nedēļa “Es būšu darba tirgū…” 1.-12.klases skolēniem;
 • 20.oktobrī notika 10.-12.klases izglītojamiem nodarbība par Ventspils augstskolas iespējām, mācību programmām un tikšanos ar Ventspils augstskolas docenti;
 • 7. decembrī notika 10.-12.klases izglītojamiem nodarbība par izglītības iespējam ārzemēs. Nodarbību vadīja KALBA Studies Abroaad Conssellor Marks Aleksandrs Krontāls;
 • 2019.g. 16. janvārī notika 9.-12.klases izglītojamiem nodarbība-tikšanās ar 2017./2018. m.g. skolas absolventu Viktoru Kuzminu, RTU MLĶF interjera dizainera specialitātes studentu.

2017./2018. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi

2018.g. 16. februārī Rīgas 53. vidusskolas telpās tika organizēts „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta KAVPII ietvaros Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Piemērotākās profesijas izvēles ceļš: soli pa solim”, kura mērķi bija

 • Veidot izpratni, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei;
 • Dot informāciju par darba vidē balstītu mācību iespējām Latvijā.

Pasākumā piedalījās Rīgas 53.vidusskolas 78 audzēkņi: 9., 11. un 12. klases skolēni.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu: Pedagogs karjeras konsultants Valentīna Guseva.

2018.g. 23.,24.,25. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros tika organizēts Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Izglītības izstāde SKOLA 2018”, kurš notika STARPTAUTISKAJĀ IZSTĀŽU CENTRĀ Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.

Šī pasākuma mērķi bija:

 • Uzzināt, izmēģināt un izvēlēties izglītības ceļu, iegūstot vidējo izglītību;
 • Izpētīt Izglītības iespējas un mācību programmas Latvijā un ārvalstīs;
 • Iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs;
 • Pielaikot Izglītības iestādi atbilstoši izvelētai vai iespējamai profesijai.

Pasākumā piedalījās Rīgas 53.vususskolas 72 audzēkņi: 10., 11., 12. klašu skolēni. Atbildīgais par pasākumu: Pedagogs karjeras konsultants Valentīna Guseva

Pasākuma laikā mūsu skolas skolēni

 • iepazinās ar Latvijas un Eiropas izglītības sistēmu, izglītības līmeņiem: Profesionālās kvalifikācijas līmeņi, Pēcvidējās izglītību (ISCED līmenis 4), Augstāko izglītību (ISCED līmenis 5, 6 un 7).
 • iepazinās ar studiju programmām: Akadēmisko augstāko izglītību, Profesionālo augstāko izglītību, pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžu izglītību un otrā līmeņa profesionālo augstāko jeb augstskolu izglītību.
 • izzināja informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām, interešu izglītību, svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • novērtēja iespēju apmeklēt izvelētas mācību iestādes ATVĒRTO DURVJU dienas, mācību iestādes atrašanas vietu, uzzināja iestāšanās nosacījumus, dokumentu iesniegšanas termiņi, finanšu jautājumi (mācību maksa, stipendijas u.c.)
 • iepazinās ar jaunumiem grāmatu pasaulē.

Izdevumus tika segts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma.

 1. g. 05., 07., 08., 19. un 21. marta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros tika organizēts Latvijas Leļļu teātrī Krišjāņa Barona iela 16/18 Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesiju iepazīšanas nodarbība” “Kā top izrāde”, kura mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par radošas profesijas nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē. Pasākumā piedalījās 1. – 5. klases skolēni .

Pasākumā skolēni uzzināja, kādu profesiju cilvēki strādā leļļu teātrī, apkalpo teātra apmeklētājus, organizē un vada dažādus pasākumus, kopj un sargā ēkas telpas. Iepazīsies ar darba vidi, darba laikiem, drošību, izglītību, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, strādājot leļļu teātrī.

Pasākuma pirmajā daļā bija organizēta ekskursija pa teātri, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar teātra vēsturi, ēku, aizkulisēm un darbnīcām, kur top lelles, dekorācijas un rekvizīti izrādēm, tikšanās ar leļļu meistariem.

Ekskursijas otrajā daļā skolēni aplūkoja Leļļu teātra muzeja ekspozīciju, kurā atspoguļota teātra vēsture un slavenākie iestudējumi kopš teātra dibināšanas.

Ekskursijas trešajā daļā bija organizēta tikšanās ar aktiera profesijas pārstāvi un piedalīšanās meistarklasē.

Izdevumi par KAA pasākuma organizēšanu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma. Atbildīgais par pasākumu: Pedagogs karjeras konsultants L. Vidusa.

2018.gada 10.aprīlī Skolas telpās tika organizēta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros Profesiju iepazīšanas nodarbība “Izzini, pēti, eksperimentē”.

Šīs nodarbības mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par tehnisko profesiju nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē.
Pasākums tika organizēts dažādām skolēnu grupām (1.-12.klases skolēniem), kur piedalījās 430 mūsu skolas audzēkņi.
Skolas audzēkņi radošās darbnīcās iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar fiziku, ķīmiju un vides zinātni. Nodarbības laikā, praktiski darbojoties, skolēni guva priekšstatus par ķīmijas nozares profesijām un par radniecīgām būvniecībai nozares profesijām, kāda ir darba ikdiena, darba apstākļi, amata aprakstu, profesiju īpašībām un kur ir iespēja mācīties, kādi ir galvenie darba pienākumi, darba vide un darba apstākļi, kā norīt tipiskā darba diena, kādi ir darba instrumenti, kādi ir profesijas “+” un ”-”, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama, cik pieprasītas ir un būs šīs profesijas, ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šāda veida profesijas. Kādā veidā iesaistīties vasaras darbos un kur ir iespēja ēnot profesijas pārstāvjus. Atbildīgie par pasākuma organizēšanu: L. Vidusa un V. Guseva

2018.gada 15., 24. un 28. maijā Rīga, Liepājas iela 34. Rīgas 53. vidusskolas skolēniem tika organizēta projekta ietvaros „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Profesiju iepazīšanas nodarbība “Zinātniskais teātris”. Kuras mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par tehnisko profesiju nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē. Pasākums bija organizēts 2.-11.klases skolēniem. Izglītojamie radošās darbnīcās iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar enerģētiku un elektro nozari.

Nodarbības laikā, praktiski darbojoties, skolēni guva priekšstatus par elektro nozares profesijām un par radniecīgām šīs nozares profesijām, kāda ir darba ikdiena, darba apstākļi, amata apraksts, profesiju īpašībām un kur ir iespēja mācīties, kādi ir galvenie darba pienākumi, darba vide un darba apstākļi, kā norīt tipiskā darba diena, kādi ir darba instrumenti, kādi ir profesijas “+” un ”-”, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama, cik pieprasītas ir un būs šīs profesijas, ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šāda veida profesijas.

Fotoarhīvs par karjeras notikumiem skolā:

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem:

Citas saites:

Atbildīgie par pasākuma organizēšanu – pedagoģi karjeras konsultanti:

Ludmila Vidusa
e-pasts: lvidusa@edu.riga.lv
Valentīna Guseva
e-pasts: vguseva2@edu.riga.lv