Izglītības likums satur Karjeras izglītības jēdzienus:

12 1) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;

12 2) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;

12 3) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Karjeras izglītība tiek realizēta izglītības mācību procesā, audzināšanas ārpusklases, ārpusskolas  pasākumos  un Karjeras projekta ietvaros. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:

 • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 • darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana;
 • informātikas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru iepazīšana.

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu mūsu skola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, PVS ID 3713 (KAVPII). Projekts paredzēts 3 gadiem un Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 2.janvāris-2020.gada 31.decembris.

Par projekta īstenošanu skolā atbild divi pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Valentīna Guseva un Ludmila Vidusa.

Projekta mērķis attīstīt karjeras vadības prasmes izglītojamiem.

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas:

 • Pašnovērtējuma veikšana
 • Darba pasaules iepazīšana
 • Izglītības iespēju izpēte
 • Karjeras lēmuma pieņemšana

KAA pasākumi organizēti un tika finansēti Projekta KAVPII ietvaros.

2019./2020. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi

2020.g. 21.janvārī notika Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākums “Darba pasaules iepazīšana (mājražošana un amatniecība) “Ražots Latvijā – Dabiskās kosmētikas izstrādājumu ražošana”

4., 5., 6. klašu skolēniem un 2020.g. 11. martā KAA pasākums vidusskolas skolēnu grupai, kurus interesē ķīmijas mācību priekšmets, kuri  plāno savu profesiju saistīt ar ķīmijas nozares profesijām.

Pasākumus vadīja SIA «Kazas laukos» pārstāvji.

Aktivitātes gaitā skolēni iepazinās  ar kosmētikas ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. Izglītojamie izzināja, kā hobijs var pārvērst par rentablu biznesu, kā produkta kvalitāte, oriģināls dizains un prasmīgs mārketings var palīdzēt gūt panākumus kosmētikas izgatavošanā un gūt labus naudas līdzekļus. Ka uzņēmuma ienākumi ir tieši atkarīgi no ražošanas un pārdošanas tirgus apjoma. Skolēniem tika dota iespēja iejusties amatnieku pārstāvju  “ādā” un iepazīt darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

2020.g. 5. februārī notika Karjeras attīstības atbalsts (KAA) pasākums 7.-9.kl.skolēniem Pašnovērtējuma veikšana SPĒLE “KARJERAS PUZLE”. Pasākumu rīkoja K-KOMANDAs  SIA “Kāds Sakars” pārstāvji.

Nodarbība tika organizēta kā izglītojoša spēle diskusijas formātā. Aktivitātes gaitā tika apskatītas trīs profesiju ( ārsta, pavāra un IT speciālista) vispārīgās un speciālās prasmes. Skolēni strādāja komandās un katras komandas uzdevums bija piemeklēt gan vispārīgās, gan speciālās prasmes atbilstoši aktuālajai profesijai. Aktivitātes laikā jauniešiem veidojas izpratne, ka nav iespējams kļūdīties, ja grupa spēj argumentēt savu viedokli.

2020.g. 3. martā notika Karjeras attīstības atbalsts (KAA) pasākums 1., 2., 3. kl. skolēniem Radošā nodarbība Darba pasaules iepazīšana (pārtikas ražošana) “Ražots Latvijā – “No uzņēmuma līdz veikala plauktam” . Pasākumu novadīja SIA «Giline for life» pārstāvji.

Nodarbībā skolēni iepazinās ar veselīgo saldumu ražošanas uzņēmuma organizāciju un darbu no idejas līdz produktam un veikala plauktam. Uzņēmuma pārstāvji aktivitātes gaitā sniedza skolēniem informāciju, ievērojot vecuma specifiku, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība, kā notiek  ražošanas procesi. Skolēni iepazinās ar  darba aprīkojumu un uzņēmumā strādājošam profesijām. Piedalījās  produktu tapšanas procesā.

2019.gada 14.-18.oktobrī notika Karjeras nedēļa (KN ) par tēmu ,,Nākotnes profesijas” ar saukli “Ielogojies nākotnē!”

1.-12. klašu skolēni aktīvi piedalījās āprusskolas un skolas pasākumos, izzināja nākotnes profesijas, apguva jaunas iemaņas, strādāja individuāli un komandā, stāstīja par padarīto darbu. 

Skolas parlaments, skolotājas L. Markuševas vadībā,  piedalījās divos ārpusskolas pasākumos:

 • Atvērto durvju diena “Būvē pats” Rīgas Jauniešu  centra “Kaņieris”. Pasākumu organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS. Jaunieši satikās  ar uzņēmējiem uz kopīga KARJERAS CEĻA  būvēja nākotnes IECERES un reālu RĪCĪBAS PLĀNU.
 • Paneļdiskusija ,,Ielogojies nākotnē!” Radisson Blu Latvija konferenču zālē satiekas un diskutēja ar pazīstamajiem sabiedrībā cilvēkiem.

Pamatskolas skolēnu grupas ar klases audzinātājiem piedalījās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) pasākumā “Karjeras nedēļa 2019 – profesiju dienas“ . Izglītojamie iepazinās ar apgūstamajām profesijām tehnikumā,  iespējam pārliecināties par profesiju piemērotību sev, lai nākotnē sevi veiksmīgi prezentētu darba tirgū, piedalījās nodarbībās un radošās darbnīcās:

 • 7.a kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  J.Kolesovu apmeklēja RTRIT Tūrisma un komerczinību nodaļu
 • 7.b kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  E.Lufta apmeklēja RTRIT Viesmīlības pakalpojumu nodaļu, 
 • 9.b kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  V.Rašēvica apmeklēja RTRIT Ēdināšanas pakalpojumu nodaļu
 • 8.a kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  I.Zameteļska apmeklēja RTRIT Modes, stila  un dizaina nodaļu
 • 9.a kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  O.Verigo apmeklēja RTRIT Pārtikas ražošanās nodaļu.

10.a kl. skolēnu grupa ar klases audzinātāju  M.Cvečkovsku apmeklēja Rīgas Tehnisko koledžu un piedalījās diskusijā “Šodien sākas nākotne”.

KN četras dienas strādāja “Pētnieku un mākslinieku darbnīcas”. 1.-12.kl.skolēni ar skolas skolotājiem kopā izzināja nākotnes profesijas pēc KN organizatoru piedāvātā plāna, atlasīja  informāciju  prezentācijai, noformēja Stenda plakātus.

Piektā diena notika  izvirzīto darbu prezentācijas – Stenda plakātu aizstāvēšana.

Ziemassvētkiem tuvojoties komanda Lawsonia uzdāvināja sākumsskolas skolēniem košus svētkus. Mūsu skolā 17. decembrī notika sveču liešanas darbnīca ar aizraujošu darbošanos, kur sākumskolas klasēm (1.L2., 2.L., 3. A., 4.L) bija iespēja “iemēģināt roku” sveču tapšanas procesā. Lieliski bija tas, ka šajā procesā skolēni ne tikai vēroja, kā rodas svece, bet arī paši katrs savām rokām to izveidoja. Skolēni, praktiski darbojoties, uzzināja, kā gatavo sveci. Paldies komandai Lawsonia un visiem dalībniekiem, kas piedalījās šajā nodarbībā! Vienmēr ir labi apgūt ko jaunu un savstarpēji dalīties ar zināšanām!

Ēnu diena 2020. gadā norisināšanas datums –  12. februāris.

Šī gada Ēnu dienas tēma – perspektīvās profesijas, kuras nākotnē saskaņā ar šī brīža darba tirgus prognozēm būs pieprasītākas nekā tajās pieejamo speciālistu skaits. Pamatā tās ir profesijas tādās nozarēs kā dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana, būvniecība un veselības aprūpe. 

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum, pielaikot sev izvelēto profesiju.

Mūsu skolas skolēni arī piedalījās Ēnu dienas pasākumos. Vislielākā interese  bija informācijas tehnoloģijas nozarei.

Par Finanšu laboratorijas Swedbankā apmeklējumiem

Mūsu skolas 4.–12. klašu izglītojamie apmeklēja  Finanšu laboratoriju Swedbankā un piedalījās   interaktīvās nodarbībās. Tāda veida aktivitāte ir jauna sociāla iniciatīva skolēnu finanšu pratības veicināšanai un pilnveidošanai, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas un  praktiski nostiprināt jau esošās.

Laboratorijas nodarbības gaitā skolēni ieguva  finanšu izglītības pamatus, prasmes rīkojoties ar savām finansēm,  pieņemt pārdomātus lēmumus. Ļoti augstas atsauksmes par pasākuma norisi saņemam gan no bērniem, gan no pedagogiem.

2018./2019. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi

 • Septembrī sadarbībā ar skolas pedagogiem tika organizētas 7.-12.klases skolēniem stundas par karjeru, organizēta VALSTS IZGLĪTĪBAS TTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS aptaujas/anketas JAUNIEŠIEM PAR KARJERAS ATBALSTA IETEKUMIEM aizpildīšana e-vidē;
 • 5.oktobrī notika 10.12.klases izglītojamiem nodarbība par Rīgas eronavigācijas institūta (RAI) iespējām, mācību programmām. Nodarbību vadīja RAI Marketing Direktor Inese Kreituse
 • 8.-12.oktobrī notika Karjeras nedēļa “Es būšu darba tirgū…” 1.-12.klases skolēniem;
 • 20.oktobrī notika 10.-12.klases izglītojamiem nodarbība par Ventspils augstskolas iespējām, mācību programmām un tikšanos ar Ventspils augstskolas docenti;
 • 7. decembrī notika 10.-12.klases izglītojamiem nodarbība par izglītības iespējam ārzemēs. Nodarbību vadīja KALBA Studies Abroaad Conssellor Marks Aleksandrs Krontāls;
 • 2019.g. 16. janvārī notika 9.-12.klases izglītojamiem nodarbība-tikšanās ar 2017./2018. m.g. skolas absolventu Viktoru Kuzminu, RTU MLĶF interjera dizainera specialitātes studentu.

2017./2018. mācību gadā tika realizēti Karjeras pasākumi

2018.g. 16. februārī Rīgas 53. vidusskolas telpās tika organizēts „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta KAVPII ietvaros Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Piemērotākās profesijas izvēles ceļš: soli pa solim”, kura mērķi bija

 • Veidot izpratni, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei;
 • Dot informāciju par darba vidē balstītu mācību iespējām Latvijā.

Pasākumā piedalījās Rīgas 53.vidusskolas 78 audzēkņi: 9., 11. un 12. klases skolēni.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu: Pedagogs karjeras konsultants Valentīna Guseva.

2018.g. 23.,24.,25. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros tika organizēts Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Izglītības izstāde SKOLA 2018”, kurš notika STARPTAUTISKAJĀ IZSTĀŽU CENTRĀ Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.

Šī pasākuma mērķi bija:

 • Uzzināt, izmēģināt un izvēlēties izglītības ceļu, iegūstot vidējo izglītību;
 • Izpētīt Izglītības iespējas un mācību programmas Latvijā un ārvalstīs;
 • Iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs;
 • Pielaikot Izglītības iestādi atbilstoši izvelētai vai iespējamai profesijai.

Pasākumā piedalījās Rīgas 53.vususskolas 72 audzēkņi: 10., 11., 12. klašu skolēni. Atbildīgais par pasākumu: Pedagogs karjeras konsultants Valentīna Guseva

Pasākuma laikā mūsu skolas skolēni

 • iepazinās ar Latvijas un Eiropas izglītības sistēmu, izglītības līmeņiem: Profesionālās kvalifikācijas līmeņi, Pēcvidējās izglītību (ISCED līmenis 4), Augstāko izglītību (ISCED līmenis 5, 6 un 7).
 • iepazinās ar studiju programmām: Akadēmisko augstāko izglītību, Profesionālo augstāko izglītību, pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžu izglītību un otrā līmeņa profesionālo augstāko jeb augstskolu izglītību.
 • izzināja informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām, interešu izglītību, svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • novērtēja iespēju apmeklēt izvelētas mācību iestādes ATVĒRTO DURVJU dienas, mācību iestādes atrašanas vietu, uzzināja iestāšanās nosacījumus, dokumentu iesniegšanas termiņi, finanšu jautājumi (mācību maksa, stipendijas u.c.)
 • iepazinās ar jaunumiem grāmatu pasaulē.

Izdevumus tika segts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma.

 1. g. 05., 07., 08., 19. un 21. marta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros tika organizēts Latvijas Leļļu teātrī Krišjāņa Barona iela 16/18 Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesiju iepazīšanas nodarbība” “Kā top izrāde”, kura mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par radošas profesijas nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē. Pasākumā piedalījās 1. – 5. klases skolēni .

Pasākumā skolēni uzzināja, kādu profesiju cilvēki strādā leļļu teātrī, apkalpo teātra apmeklētājus, organizē un vada dažādus pasākumus, kopj un sargā ēkas telpas. Iepazīsies ar darba vidi, darba laikiem, drošību, izglītību, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamajām rakstura īpašībām, strādājot leļļu teātrī.

Pasākuma pirmajā daļā bija organizēta ekskursija pa teātri, kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar teātra vēsturi, ēku, aizkulisēm un darbnīcām, kur top lelles, dekorācijas un rekvizīti izrādēm, tikšanās ar leļļu meistariem.

Ekskursijas otrajā daļā skolēni aplūkoja Leļļu teātra muzeja ekspozīciju, kurā atspoguļota teātra vēsture un slavenākie iestudējumi kopš teātra dibināšanas.

Ekskursijas trešajā daļā bija organizēta tikšanās ar aktiera profesijas pārstāvi un piedalīšanās meistarklasē.

Izdevumi par KAA pasākuma organizēšanu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma. Atbildīgais par pasākumu: Pedagogs karjeras konsultants L. Vidusa.

2018.gada 10.aprīlī Skolas telpās tika organizēta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros Profesiju iepazīšanas nodarbība “Izzini, pēti, eksperimentē”.

Šīs nodarbības mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par tehnisko profesiju nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē.
Pasākums tika organizēts dažādām skolēnu grupām (1.-12.klases skolēniem), kur piedalījās 430 mūsu skolas audzēkņi.
Skolas audzēkņi radošās darbnīcās iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar fiziku, ķīmiju un vides zinātni. Nodarbības laikā, praktiski darbojoties, skolēni guva priekšstatus par ķīmijas nozares profesijām un par radniecīgām būvniecībai nozares profesijām, kāda ir darba ikdiena, darba apstākļi, amata aprakstu, profesiju īpašībām un kur ir iespēja mācīties, kādi ir galvenie darba pienākumi, darba vide un darba apstākļi, kā norīt tipiskā darba diena, kādi ir darba instrumenti, kādi ir profesijas “+” un ”-”, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama, cik pieprasītas ir un būs šīs profesijas, ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šāda veida profesijas. Kādā veidā iesaistīties vasaras darbos un kur ir iespēja ēnot profesijas pārstāvjus. Atbildīgie par pasākuma organizēšanu: L. Vidusa un V. Guseva

2018.gada 15., 24. un 28. maijā Rīga, Liepājas iela 34. Rīgas 53. vidusskolas skolēniem tika organizēta projekta ietvaros „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Profesiju iepazīšanas nodarbība “Zinātniskais teātris”. Kuras mērķis bija radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par tehnisko profesiju nozarēm, iepazīties ar profesijām atbilstošā nozarē. Pasākums bija organizēts 2.-11.klases skolēniem. Izglītojamie radošās darbnīcās iepazinās ar profesijām, kas saistītas ar enerģētiku un elektro nozari.

Nodarbības laikā, praktiski darbojoties, skolēni guva priekšstatus par elektro nozares profesijām un par radniecīgām šīs nozares profesijām, kāda ir darba ikdiena, darba apstākļi, amata apraksts, profesiju īpašībām un kur ir iespēja mācīties, kādi ir galvenie darba pienākumi, darba vide un darba apstākļi, kā norīt tipiskā darba diena, kādi ir darba instrumenti, kādi ir profesijas “+” un ”-”, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama, cik pieprasītas ir un būs šīs profesijas, ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šāda veida profesijas.

Fotoarhīvs par karjeras notikumiem skolā:

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem:

Citas saites:

Atbildīgie par pasākuma organizēšanu – pedagoģi karjeras konsultanti:

Ludmila Vidusa
e-pasts: lvidusa@edu.riga.lv
Valentīna Guseva
e-pasts: vguseva2@edu.riga.lv