Pēdēju gadu laikā skola piedalās projektos:

 •  “Izglītības izaugsmei 2015” aktivitātes:
  • Skolu veiksmes stāsti „Mācot mācāmies paši”. Tēma “Skolas atbalsta komisijas darbs kā tilts starp skolēniem, vecākiem un pedagogiem”;
  • Pedagogu radošās darbības konkursā „Radi, rādi, redzi” Stundas (Krievu valoda un literatūra 10.klasē) tēma: “Библейские образы Старой Риги” (Vecrīgas Bībeles tēli);
  • Skolu komandu darba grupas aktivitātē „Domājam, darām kopā” strādāja grupā „Skolas stratēģija Rīgas attīstības kontekstā”. (2014. – 2015. mācību gads)
 • OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2015) pamatpētījuma īstenošanā ESF projekta “Atbalsts izglītības pētījumiem”, vienošanās Nr.2011/0011/1DP/1.2.2.3.2./11/IPIA/VIAA/001 (2015. gads)
 • “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai 2016./2017.m.g.” ietvaros aktivitātē “Izglītības izaugsmei 2016” Skolas projektā: “Speciālo programmu skolotāju un Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centra skolotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana darbā ar skolēniem ar valodas traucējumiem un citām speciālām vajadzībām”:
  • Individuālo mācību plānu izveidošana un skolēnu atbalsta pasākumu pielietojums mācību stundas.
  • Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem pedagogiem.
  • Aktuāli jautājumi logopēdijā.
  • Forums „Izglītība izaugsmei 2016”: Konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” atbalstīto projektu norises izvērtēšana  (2015. – 2016. mācību gada janvāris – jūnijs)
 • Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstība” (VIMALA) ietvaros pamatskolas skolēni saņēma bibliotēkas atbalstu. (2010. – 2016.g.)
 •  „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” apakšprojektā “Sociāli Emocionālā audzināšana” (SEA). (2010. – 2016.g.g.)
 • „Young Ideas for Europe” apakšprojektā “Jauna Enerģija Eiropai” (2014.gada 17.-21.februārī)
 • ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
 • ESF projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
 • ERAF projektā ”Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija”.
 • ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās”.
 • Datorikas prasmju apguves pilotprojekts. Mācību programmas datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei aprobācija.   (sākums 2015./2016. mācību gadā)
 • „Jēgpilna lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās” (sākums 2015./2016. mācību gadā)
 • „Jēgpilni mājasdarbi” (sākums 2016./2017. mācību gadā)
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (sākums 2017./2018. mācību gadā)
 • Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9. klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu (sākums 2019. gada 24. oktobrī, sadarbībā ar Rīgas 61.vidusskolu un Čiekurkalna pamatskolu)