2019.gada 24.oktobrī trīs Rīgas skolas – Rīgas 53.vidusskola, Rīgas 61.vidusskola un Čiekurkalna pamatskola – uzsāka projekta “Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9.klasēs ar iekļaujošās izglītības īstenošanu” aktivitātes. Projekts tika realizēts RIIMC projektu konkursa „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: no  2019.gada 10.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Projekta mērķis: aktivizēt individualizēto uzdevumu izmantošanu mācību stundu laikā 5.-9.klasēs ar iekļautiem izglītojamiem (ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem, u.c.).

Projekta paredzētie rezultāti.

  • Pedagogi piemēros atbalsta pasākumus iekļautiem izglītojamiem kā pārbaudes darbos, tā arī ikdienas mācību stundu laikā.
  • Pedagogi veidos un realizēs individualizētos mācību uzdevumus, balstoties uz kompetenču pieeju mācībās, izmantojot dažādus mācību procesa elementus izglītojamiem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem, kā arī citiem izglītojamiem, iekļautiem vispārizglītojošā klasē.
  • Tiks izveidota starpskolu atbalsta pasākumā, iekļautajiem izglītojamiem, metodisko līdzekļu krātuve, lai rastu iespēju pedagogiem regulāri dalīties ar praktisko pieredzi.

Projekta dalībnieki varēs pilnveidot zināšanas par mācību procesa organizēšanu, kā arī papildinās zināšanas par bērnu emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju. Dalībnieki praktiski izstrādās individuālo izglītības un sadarbības plānu (ar vecākiem), kā arī apgūs izpratni par atbalsta pasākumiem skolā. Praktiskā ceļā dalībnieki darbosies ar mācību priekšmeta prasmju standartiem, izstrādās kritērijus un apgūs jaunākās IT procedūras mācību procesā.

Projekta koordinatorē

Rīgas 53.vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā
Irēna Kaijaka