Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs (ISIAC) ir Rīgas 53. vidusskolas struktūrvienība. Centrs darbojas no 2006./2007.m.g. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes”un skolas direktora apstiprinātu kārtību.

ISIAC nodrošina mācību organizēšanu Zemgales priekšpilsētā dzīvojošiem izglītojamiem, kuri veselības stāvokļa dēļ:

  • ilgstoši (ilgāk par vienu mēnesi) nevar apmeklēt izglītības iestādi,
  • uzturas slimnīcā (ilgāk par divām nedēļām).

Mājas apmācības noteikšanai nepieciešams:

  • ārsta komisijas vai sertificēta ģimenes ārsta izsniegta izziņa;
  • skolas direktores pavadvēstule;
  • vecāku iesniegums;
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Dokumenti jāiesniedz Kaņieru ielā 15 iepriekš pierakstoties pa tālruni 67037322.

  • pirmdienās 14:00-17:00,
  • otrdienās 9:00-13:00,
  • trešdienās 9:00-13:00,
  • ceturtdienās 14:00-17:00,

Mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Termiņa pagarināšanas gadījumā izglītojamais veic atkārtotu veselības stāvokļa pārbaudi un atkārtoti iesniedz dokumentus pedagoģiski medicīniskā komisijā.

Centra pedagogi izglītojamo apmācību organizē individuāli mājās, kā arī skolā. Izglītojamais atbilstoši veselības stāvoklim var apmeklēt mācības skolā atsevišķā telpā, lai socializētos skolas vidē.

Skolēnu apmācība tiek organizēta pēc individuālā apmācības plāna, kurš tiek sastādīts saskaņā ar skolēna veselības stāvokli un nepārsniedz 1.-4. kl. skolēniem 6 mācību stundas nedēļā, 5.-12. klašu skolēniem 8 mācību stundas nedēļā.

ISIAC vadītāja – Valija Rašēvica
Pieteikšanās uz sarunu /konsultāciju pa telefonu: +371 67611126