Skolas 7. – 12. klašu skolēnu zinātnisko darbību raksturo patstāvīga zinātniska rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu nozarēs. Pētījumus skolēni veic, sadarbojoties ar darba vadītāju. Skola savu pieejamo resursu ietvaros nodrošina skolēnus ar darba vadītājiem un nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi pētījuma veikšanai. Ja nepieciešams, pētniecisko darbu var veikt zinātniskās pētniecības iestāžu laboratorijās vai ražošanas uzņēmumos, pētnieciskā darba veikšanas uzraudzībai un konsultācijām, piesaistot iestādes vai uzņēmuma attiecīgo speciālistu.

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir: 

  1. sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību
  2. ievirzīt skolēnus pētnieciskai darbībai zinātnē
  3. veicināt skolēnu profesijas izvēli. 

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir: 

  • iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm;
  • padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo zinātņu nozarēs;
  • veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē;
  • veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un aparatūru;
  • apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus;
  • apgūt prasmi noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;
  • apgūt prasmi uzstāties. 

Zinātniskās pētniecības darbu mūsu skolā reglamentē 2020. gada pieņemtie normatīve dokumenti:

Katram 7. – 9. klašu skolēnam triju mācību gada laikā jāizstrādā un jāprezentē vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. 

Rīgas 53. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma nosaka, ka ikvienam skolēnam jāizstrādā un jāaizstāv viens zinātniskās pētniecības darbs. Ieraksts par ZPD izstrādi un aizstāvēšanu tiek veikts 12.klases liecībā kā arī atestātā par vispārējo vidējo izglītību.

Aktuālā informācija par PD/ZPD notikumiem 2019./2020. mācību gada II semestrī

ZPD jomas koordinators:
direktora vietnieks (izglītības jomā)
Vjačeslavs Gaidamaka
e-pasts: vgaidamaka@edu.riga.lv