Programmas mērķis – veicināt skolu jaunatnes estētisko, ētisko un sabiedrisko audzināšanu, palīdzot skolai veidot bērnus un jauniešus par vispusīgi attīstītām personībām.

Uzdevumi:

  • Attīstīt un izkopt dziedātāju vokālās iemaņas līdz noteiktai meistarības pakāpei.
  • Attīstīt un izkopt dziesmu emocionālā izpildījuma prasmi un priekšnesuma meistarību.
  • Veicināt skolēnu vispārējo muzikālo attīstību (dzirdi, ritma izjūtu).
  • Ieaudzināt un attīstīt kora un ansambļa dalībniekos muzikālo gaumi.

Vokālā ansambļa 2 – 4. klašu skolēniem vecums ir 7 – 10. gadi. 5 – 9. klašu skolēniem vecums ir 11 – 16. gadi, bet 2 – 4. klašu korim vecums ir 7 – 10. gadi.

Rīgas 53. vidusskolas kora un ansambļa pastāvēšanas laiks liecina par to, ka skolēni ar prieku pieņem kolektīva piedāvāto programmu un skolas tradīcijas. Vokālā ansambļa un kora pamatrepertuārs ir komponistu klasiķu skaņdarbi un to aranžējumi, tautas dziesmas un to apdares, kā arī mūsdienu komponistu sacerējumi.

Koncertdarbības aktīvi notiek Rīgas 53. vidusskolā un ārpus tās.

Jaunie dziedātāji apgūst, un savos koncertos izpilda klasisko un garīgo mūziku – latviešu, krievu un citās valodās.

Ar gandarījumu var secināt, ka visi audzēkņi, kuri apmeklē kora un ansambļa nodarbības apgūst apmācības programmu un tradīcijas, tās pielieto skolas mākslinieciskā pašdarbībā. Ansambļa un kora dalībniekiem ir iespēja pilnveidot vokālās iemaņas, skatuves mākslas prasmi, kas pozitīvi ietekmē pusaudžu integrāciju sabiedrībā. Ansambļa nodarbības efektīvi papildina muzikālās audzināšanas programmu.

Dziedāšanas apmācības programma ļauj dziedātājos attīstīt prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā, rosina skolēnus aktīvi iesaistīties kultūrvides veidošanā visā turpmākajā dzīvē. Koncerti muzikālās pēcpusdienas ir nozīmīga sociālilīdzdalība, kura veicina dziedātājos kultūrizglītību, pilsonisko, patriotisko audzināšanu, kura nodrošina tautas tradīcijas apzināšanu.

Kora un ansambļa nodarbības ir svarīga motivācija. Šīs motivācijas veidošanā ir jāstimulē un jāatbalsta skolēnu vēlēšanās muzicēt sabiedrībā, ģimenē un ārpus skolas.

Rīgas 53. vidusskolas 5.-9. klašu korī un 1.-4. klašu korī dzied skolēni, kuri sagatavo dažādas koncertprogrammas, apgūstot gan vietejo komponista kora dziesmas,

gan citttautu autoru kora dziesmas. Dziedātāji pārsteidz savus klausītājus skolas pasākumos, gan Valsts svētkos un Ziemassvētkos. 

Mūzika ir dziedātāju ikdiena, un tos vieno frāze “Daudzas balsis, doma viena. Lai dziesma iedvesmo klausītāju sirdis !”

2.-4. klašu un 10.-12. klašu ansamblim ir iespēja stundās apgūt dažāda rakstura repertuāru, dziedāšanas iemaņas, stila izjūtu, skatuves mākslas iemaņas un

attīstīt skolēnos mūzikas mīlestību. Skolēni aktīvi piedalās Zemgales un Kurzemes priekšpilsētas ansambļa skatēs un konkursos. 2019. gadā 2.-4. klašu ansamblis Zemgales un Kurzemes priekšpilsētas ansambļa konkursā ieguva 1. pakāpi, bet Rīgas pilsētas vokālās mūzikas konkursā ”Balsis” ieguva 2. pakāpi.

Skolotāja Rita Starpina