No 2021. gada 1. septembra Rīgas 53. vidusskola un Rīgas 61. vidusskola pārtop par Rīgas Arkādijas vidusskolu.

Lai iestātos Rīgas Arkādijas vidusskolā 10. klasē šogad iestājpārbaudījumi nav jākārto.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2021. Vēlams iepriekš pieteikties pa tālr. 67611126.

Lai iestātos citās mācību iestādēs jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums. Plašāka informācija RD IKSD mājas lapā.

Iestājoties nepieciešams:

  • apliecība par vispārējās pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālus;
  • ja ir, sertifikāts par valsts valodas eksāmena rezultātiem;
  • individuālas pārrunas laikā pamatoti izstāstīt par motivāciju mācībām vidusskolā un padziļināto mācību priekšmetu komplektu (grozu) izvēli.

Iesniegumus pieņemam pēc apliecības par vispārējās pamatizglītības saņemšanas pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruņiem +371 67611001, +371 67611126 vai E-pastā: r53vs@riga.lv

1.KURSU KOMPLEKTS (grozs)

No  četriem (4) padziļinātiem kursiem skolēns atbilstoši savām interesēm izvēlas un apgūst trīs (3).

Mācību priekšmets

Stundu skaits

Apguves priekšnosacījumi:

Apraksts. Kursa mērķis:

Padziļinātie kursi (skolēns izvelas 3 kusrsus)

Latviešu valoda un literatūra II

210

apgūti pamatkursi “Latviešu valoda I” un “Literatūra I”.

1) veicināt radošumu, intelektuālās spējas un kritiska lasītāja pieredzes veidošanos;

2) veidot izpratni par atšķirīgu dažādu kultūru cilvēku un sociālo grupu attīstību, atšķirīgiem uzskatiem, vērtībām, tradīcijām, kas atspoguļotas literārajos tekstos un plašsaziņas līdzekļos caur to autoru prizmu;

3) pilnveidot teksta analīzes un interpretācijas prasmes;

4) pētīt valodas un literatūras jautājumu atspoguļojumu dažādos avotos u.c.

Svešvaloda (angļu) II (C1)

210

apgūts pamatkurss “Svešvaloda I” svešvalodā, kurā skolēns mācīsies šo kursu.

1) analizēt dažādus tekstus daudzvalodu un vēsturiskā kontekstā;

2) veidot skaidru, labi strukturētu, noteiktam stilam un saziņas nolūkam atbilstošu runu vai tekstu;

3) izprast un lietot plašu vārdu krājumu un gramatiskās konstrukcijas apgūstamajā svešvalodā u.c.

Sociālās zinātnes II

210

apgūts pamatkurss “Vēsture un sociālās zinātnes I”.

1) izprast valsts pārvaldes un likumdošanas mehānismus Latvijā un citur pasaulē;

2) saprast un novērtēt demokrātijas pamatprincipus, pilsoņu un cilvēktiesības;

3) skaidrot sabiedrības struktūru un indivīdu savstarpējo attiecību principus;

4) pilnveidot prasmi lietot dažādu veidu informācijas avotus un analizēt tur pieejamos datus par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā, u.c.

Vēsture II

210

apgūts pamatkurss “Vēsture un sociālās zinātnes I”.

1) gūt pozitīvu un iekšēji motivētu interesi par vēsturi;

2) meklēt un saskatīt cēloņsakarības starp dažādiem notikumiem pagātnē;

5) gūt praktisku pieredzi vēstures un kultūras mantojuma izpētē un

saglabāšanā;

6) izprast kultūru daudzveidību Latvijā un pasaulē kā priekšnoteikumu sabiedrības kulturālajai bagātībai un tālākai attīstībai;

7) argumentēti aizstāvēt savu viedokli;

8) attīstīt vēstures pētniecības prasmes, rezultātus demonstrēt gan rakstītā, gan mutiskā formā, u.c.

Specializētie kursi

Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra

210

skolēnam ir atbilstošs mazākumtautības valodas prasmes līmenis.

1) izprast valodu situāciju Latvijā, mazākumtautības valodas un kultūras nozīmi sabiedrībā un personiskās identitātes tapšanā;

2) izmantot apgūtās mazākumtautības valodas prasmes savas personības garīgai un intelektuālai attīstībai, pašizpausmei un radošā potenciāla realizēšanai mūsdienu starpkultūru saziņā rakstveidā;

3) iepazīstot literatūru mazākumtautības valodā, veidot izpratni par tautas kultūras vērtībām, garīgo pieredzi, pasaules uzskatiem, sociokultūru un mākslinieciskajām tradīcijām;

4) izprotot daiļliteratūras lasīšanas dialoģisko un jēgpilno dabu, pilnveidot savu lasīšanas kultūru un estētisko gaumi, kas pamatojas nacionālajās tradīcijās.

Uzņemējdarbības pamati

140

sasniegti visi sociālās un pilsoniskās mācību jomas plānotie rezultāti vispārīgajā apguves līmenī.

1) veidot izpratni par aktuālākajām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēties tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot;

2) attīstīt spēju argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

3) pilnveidot prasmes veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus;

4) pilnveidot prasmes uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un saskaņot pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas, u.c.

Publiskā uzstāšanās

70

priekšnosacījumu nav.

1) pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes, lietojot mērķim atbilstošus izteiksmes līdzekļus lietišķas un zinātniskas prezentācijas, mākslinieciskas uzstāšanās, reglamentētu ceremoniju, svētku, cita veida runu (aizstāvības) un procesu vadīšanai auditorijā;

2) gūt pieredzi, publiski uzstājoties, gan akustiski, gan izmantojot tehnoloģijas.

2.KURSU KOMPLEKTS (grozs)

No  četriem (4) padziļinātiem kursiem skolēns atbilstoši savām interesēm izvēlas un apgūst trīs (3).

Mācību priekšmets

Stundu skaits

Apguves priekšnosacījumi:

Apraksts. Kursa mērķis:

Padziļinātie kursi (skolēns izvelas 3 kusrsus)

Svešvaloda (angļu) II (C1)

210

apgūts pamatkurss “Svešvaloda I” svešvalodā, kurā skolēns mācīsies šo kursu.

1) padziļināt svešvalodas prasmes pasaules kultūras mantojuma izpētei un saziņai starptautiskā vidē;

2) analizēt dažādus tekstus daudzvalodu un vēsturiskā kontekstā;

3) veidot skaidru, labi strukturētu, noteiktam stilam un saziņas nolūkam atbilstošu runu vai tekstu;

4) izprast un lietot plašu vārdu krājumu un gramatiskās konstrukcijas apgūstamajā svešvalodā, u.c.

Fizika II

2

10

apgūts pamatkurss “Fizika I”.

1) padziļināt un paplašināt teorētiskās zināšanas par fundamentāliem procesiem dabā un pētnieciskās prasmes fizikā;

4) lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās;

5) rast iespēju pēc paša ierosmes atbildīgi rīkoties vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā;

u.c.

Programmēšana II

210

apgūts pamatkurss “Programmēšana I”.

1) pētīt un analizēt inovācijas programmatūras izstrādes procesā un tehnoloģijās, lai izvēlētos atbilstošākos rīkus un pieejas programmēšanas problēmsituāciju risināšanai;

2) iegūt pieredzi dažādu programmatūru izstrādē;

3) veidot prasmi saskatīt algoritmus sadzīves un ražošanas procesos kā arī izmantot programmatūras izstrādē, u.c.

Matemātika II

280

apgūts pamatkurss “Matemātika I”.

1) analizēt un veidot matemātiskos modeļus, pamatoti izvēlēties paņēmienus, risinot problēmas jaunās situācijās;

2) skaidrot un pamatot algebras, matemātiskās analīzes, planimetrijas, analītiskās ģeometrijas, stereometrijas, trigonometrijas, varbūtību teorijas un statistikas matemātiskos modeļus un lietot tos padziļinātos matemātiskos un citu mācību jomu kontekstos, u.c.

Specializētie kursi

Uzņemējdarbības pamati

140

sasniegti visi sociālās un pilsoniskās mācību jomas plānotie rezultāti vispārīgajā apguves līmenī.

1) veidot izpratni par aktuālākajām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēties tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot;

2) attīstīt spēju argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;

4) pilnveidot prasmes veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus;

6) pilnveidot prasmes uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un saskaņot pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas, u.c.

Publiskā uzstāšanās

70

priekšnosacījumu nav.

1) pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes, lietojot mērķim atbilstošus izteiksmes līdzekļus lietišķas un zinātniskas prezentācijas, mākslinieciskas uzstāšanās, reglamentētu ceremoniju, svētku, cita veida runu (aizstāvības) un procesu vadīšanai auditorijā;

2) gūt pieredzi, publiski uzstājoties, gan akustiski, gan izmantojot tehnoloģijas, u.c.

Filozofija

(izvēlētie padziļināto kusu komplekti – Fizika II, Svešvaloda II, Programmēšana II)

70

sasniegti sociālās un pilsoniskās mācību jomas plānotie rezultāti vispārīgajā līmenī.

1) gūt ieskatu dažādos filozofijas virzienos;

3) izprast ētikas problēmas un diskutēt par to risināšanas iespējām, balstoties dažādās ētikas teoriju pamatnostādnēs;

4) attīstīt kritisko domāšanu, argumentēšanas spējas un uz zināšanām balstītu spriedumu veidošanu;

5) izkopt sevī toleranci un spēju pieņemt viedokļu un vērtību dažādību, u.c.